Algemene Voorwaarden – november 2023

Deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34186494;

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Algemene Overeenkomst wordt onder de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen het volgende verstaan:

a. Betrokkene: Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (Artikel 4 onder 1 AVG). In het geval van Zorg Messenger is dit tevens de gebruiker van het Zorg Messenger platform met een onbetaald Zorg Messenger account.
b. Infrastructuur: De ICT voorzieningen die beveiliging, transport, bewerking, verwerking en opslag van data mogelijk maken.
c. Dienst(en): De Dienst(en) zoals deze door E-Zorg wordt/worden geleverd op basis van de Overeenkomst.
d. Derden: Partijen anders dan Opdrachtgever en E-Zorg.
e. E-Zorg: E-Zorg B.V, gevestigd aan de Stationsstraat 115, te 3811MH Amersfoort en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34186494, 100 % dochter van KPN B.V., gevestigd aan, Wilhelminakade 123, 3072AP Rotterdam, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer, 27124701.
f. Locatie(s): De Locatie(s) waarvoor door Opdrachtgever een Dienst is besteld en waar E-Zorg ten behoeve van Opdrachtgever de Dienst(en) levert.
g. Netwerkaansluitpunt: Een eindpunt van de vaste Infrastructuur dat dient voor het aansluiten van Randapparatuur, met Voorzieningen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.
h. Offerte: De door E-Zorg opgestelde schriftelijke vastlegging van gemaakte afspraken betreffende de door E-Zorg te leveren Dienst.
i. Opdrachtgever: Iedere betalende zorgaanbieder of andere zakelijke Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie E-Zorg een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van goederen en Diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
j. Order: Iedere opdracht van Opdrachtgever aan E-Zorg tot levering van Dienst(en).
k. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst betreffende de Dienst, die tussen E-Zorg en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan daarvan.
l. Overmacht: Een tekortkoming die een der Partijen niet kan worden toegerekend, aangezien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.
m. Partij(en): E-Zorg en de Opdrachtgever afzonderlijk, gezamenlijk aangeduid als Partijen.
n. Programmatuur: Verzamelnaam voor de besturings- en toepassingsprogramma’s, methoden, regels en bijbehorende documentatie, gericht op het bestuurd doen functioneren van een computersysteem, en meer in het bijzonder de verzameling programma’s die tezamen het besturingssysteem vormen.
o. Randapparatuur: Apparaten die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect op een Netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie.
p. Ready for Service: Het moment waarop de bestelde Dienst wordt opgeleverd en door Opdrachtgever in gebruik kan worden genomen.
q. Storing: Een fout of gebrek in het functioneren van de Programmatuur en/of Infrastructuur. De fout verstoort direct of indirect het functioneren.
r. Verbinding: De aansluiting die het mogelijk maakt om gebruik te maken van de Dienst.
s. Verwerker: De Verwerker als bedoeld in artikel 4 onder 8 AVG.
t. Verwerkersovereenkomst: de overeenkomst of andere rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 28 onder 3 AVG.
u. Verwerkingsverantwoordelijke: De Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 onder 7 AVG.
v. Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zoals E-Zorg deze gedeponeerd heeft bij de Kamer van Koophandel onder haar Kamer van Koophandel nummer 34186494.
w. Voorzieningen: Onderdelen van de Infrastructuur, zoals kabels, apparatuur en Netwerkaansluitpunten die door E-Zorg ten behoeve van de Dienst worden gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Voorwaarden maken deel uit van alle Offertes en Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle overige (rechts)handelingen van E-Zorg.
2.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever niet door E-Zorg erkend.
2.3. In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
2.4. Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 3. Algemene bepalingen

3.1. E-Zorg kan om technische redenen de Dienst slechts leveren aan de Opdrachtgever die beschikt over een daartoe geschikte aansluiting.
3.2. E-Zorg spant zich in om de dienstverlening ongestoord te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke Storing en beperking van de Dienst te voorkomen. Storingen of beperkingen van de Dienst worden door E-Zorg zo snel mogelijk verholpen. Aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van de Dienst bestaat alleen binnen de grenzen van het in Artikel 17 van deze Voorwaarden bepaalde.
3.3. Alle apparatuur en bekabeling die ten behoeve van het gebruik maken van de Dienst nodig is, alsmede Diensten die met gebruikmaking van de Verbinding worden aangeboden, vallen buiten de verantwoordelijkheid van E-Zorg.
3.4. Indien blijkt dat Opdrachtgever niet beschikt over een aansluiting waarover geleverd kan worden, is E-Zorg gerechtigd de Overeenkomst op grond daarvan te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4. Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

4.1. Een Offerte bindt E-Zorg niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.
4.2. Een Overeenkomst komt tot stand als E-Zorg de door de Opdrachtgever ingevulde en ondertekende Overeenkomst heeft ontvangen en de Overeenkomst schriftelijk accepteert.
4.3. De Opdrachtgever aanvaardt een verschil in de prijs van de offerte en die van de Order van maximaal +10% als ondernemersrisico. E-Zorg is niet gehouden de prijs in de offerte gestand te houden wanneer dit door prijsverhogingen van leveranciers en Derden van E-Zorg niet in redelijkheid verlangd kan worden.
4.4. E-Zorg is gerechtigd zich bij de uitvoering van een Overeenkomst te bedienen van door haar uit te kiezen Derden, met wie E-Zorg uit eigen naam maar voor rekening van Opdrachtgever overeenkomsten afsluit.

Artikel 5. Wijzigingen en aanvullingen op de Voorwaarden en de Overeenkomst

5.1. E-Zorg is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking.
5.2. Wijzigingen of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
5.3. Opdrachtgever vergoedt de kosten voor werkzaamheden en/of prestaties die E-Zorg op verzoek of met instemming van de Opdrachtgever heeft verricht die buiten de inhoud of omvang vallen van hetgeen in de Overeenkomst is overeengekomen. Deze werkzaamheden en/of prestaties worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van E-Zorg of zullen, in geval een vaste prijs is afgesproken als meerkosten in rekening worden gebracht. E-Zorg informeert de Opdrachtgever schriftelijk over de wijziging van de tarieven voor bedoelde werkzaamheden en/of prestaties.
5.4. E-Zorg is niet verplicht om aan een verzoek te voldoen om werkzaamheden en/of prestaties te verrichten die buiten de inhoud of omvang vallen van hetgeen in de Overeenkomst is overeengekomen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
5.5. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden en/of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de verplichtingen, de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en E-Zorg en de overeengekomen tarieven van E-Zorg, kunnen worden beïnvloed.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen en tarieven van E-Zorg zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting en alle overige heffingen van overheidswege opgelegd, tenzij een Overeenkomst nadrukkelijk anders bepaalt.
6.2. E-Zorg heeft te allen tijde het recht om elke verandering van de factoren die op de prijs van E-Zorg van invloed zijn, waaronder aankoopprijzen, energieprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven, overige heffingen of belastingen en de verhoging van het Consumenten Prijs Indexcijfer van het CBS, door te berekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 7. Betaling

7.1. Opdrachtgever is aan E-Zorg vergoedingen verschuldigd voor de door hem afgenomen Dienst van E-Zorg volgens de daarvoor vastgestelde tarieven. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en verbruikskosten.
7.2. De in 1 bedoelde vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat de Dienst Ready for Service is. Indien bedrijfsklare beschikbaarstelling wordt verhinderd doordat E-Zorg ten behoeve van aan Opdrachtgever toerekenbare omstandigheden onvoldoende toegang heeft tot een Locatie waar een Netwerkaansluitpunt moet worden geïnstalleerd, zijn de vergoedingen verschuldigd vanaf de datum waarop beschikbaarstelling zou hebben kunnen plaatsvinden indien wel voldoende toegang zou zijn verleend.
7.3. E-Zorg stuurt Opdrachtgever aan het eind van iedere maand per e-mail een factuur. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om E-Zorg een schriftelijke machtiging te verstrekken om het maandelijks verschuldigde bedrag na de 10de werkdag van elke volgende maand te innen van een aan de Opdrachtgever toebehorende bankrekening. Indien Opdrachtgever E-Zorg geen schriftelijke machtiging verstrekt, dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
7.4. Bezwaren tegen gefactureerde bedragen, dienen vóór het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk aan E-Zorg kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de juistheid van de gefactureerde bedragen na het verstrijken van de betalingstermijn tussen Partijen komt vast te staan. Voor de bepaling van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn de gegevens van E-Zorg beslissend, tenzij Opdrachtgever aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.
7.5. Alle betalingen zullen zonder korting, inhouding of verrekening geschieden.
7.6. Wanneer Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum voldoet, stuurt E-Zorg de Opdrachtgever een betalingsherinnering met een betalingstermijn van 5 dagen, waarna bij uitblijven van betaling door de Opdrachtgever, E-Zorg de Opdrachtgever een aanmaning stuurt waarin de Opdrachtgever gesommeerd wordt de betaling per ommegaande te voldoen. Wanneer de Opdrachtgever daarna de betaling niet per ommegaande voldoet, is de Opdrachtgever door dat enkele feit in verzuim. Vanaf dat moment zijn alle vorderingen van E-Zorg op Opdrachtgever, inclusief de wettelijke rente daarover uit hoofde van de betreffende Overeenkomst en eventueel daarmee samenhangende Overeenkomsten, onmiddellijk opeisbaar en is Opdrachtgever verplicht E-Zorg alle eventuele (buiten)gerechtelijke kosten te vergoeden.
7.7. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd tot opschorting voor het betwiste deel van de vordering. Indien Opdrachtgever een beroep doet op opschorting zal hij E-Zorg binnen vijf werkdagen na verzending van de factuur op de hoogte stellen van de redenen daarvan.

Artikel 8. Levering

8.1. Levering van de Dienst zal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden door het toegang verlenen aan Opdrachtgever tot de Dienst.
8.2. Het (overeengekomen) tijdstip van levering wordt door E-Zorg naar de eisen van redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is op generlei wijze bindend. Overschrijding van het (overeengekomen) tijdstip van levering geeft Opdrachtgever niet het recht om alsnog de levering te weigeren of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. E-Zorg is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van een te late levering.

Artikel 9. Wijzigingen in de eigenschappen van de Dienst, beëindiging van de Dienst

9.1. De technische eigenschappen van de Dienst kunnen door E-Zorg te allen tijde worden gewijzigd waarbij het wezenlijke karakter van de Dienst in stand zal blijven.
9.2. Indien E-Zorg genoodzaakt wordt om technische of bedrijfseconomische de Dienst te beëindigen of te wijzigen, zal zij daartoe gerechtigd zijn, zonder daarvoor schadevergoeding verschuldigd te zijn.
9.3. Indien E-Zorg genoodzaakt wordt om technische redenen de Dienst te beëindigen, zal E-Zorg indien dwingende omstandigheden E-Zorg niet noodzaken de Dienst eerder te beëindigen, een termijn van aankondiging van drie (3) maanden in acht nemen. In dat geval biedt E-Zorg zo mogelijk een vervangende Dienst aan. Indien de Opdrachtgever de Dienst niet wenst te accepteren, of indien geen vervangende Dienst beschikbaar is, of E-Zorg niet meer kan beschikken over specifieke producten en/of diensten die door Derden worden geleverd door oorzaken die buiten de macht van E-Zorg liggen, wordt de Overeenkomst beëindigd op de datum dat E-Zorg de dienstverlening staakt.
9.4. Indien E-Zorg genoodzaakt wordt om bedrijfseconomische redenen de Dienst te beëindigen, zal E-Zorg een termijn van aankondiging van drie (3) maanden in acht nemen.
9.5. Bestaande Overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.

Artikel 10. Gebruik

10.1. Opdrachtgever staat in voor al het gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt vanaf de Locatie van Opdrachtgever, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming. Opdrachtgever staat tevens in voor al hetgeen geschiedt met Voorzieningen op een Locatie, voor zover dat aan hem toerekenbaar is.
10.2. Indien de kwaliteit of beschikbaarheid van de Diensten die E-Zorg aan andere klanten levert, aantoonbaar wordt of dreigt te worden geschaad door het gebruik van de Dienst door de Opdrachtgever of door op de Dienst aangesloten Randapparatuur van de Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht aan de door E-Zorg te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van E-Zorg noodzakelijk is, kan E-Zorg de Dienst zo nodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.
10.3. Tenzij E-Zorg anders heeft aangegeven, dient Opdrachtgever zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de elektrische energie die nodig is voor het gebruik van de Dienst.

Artikel 11. Privacy

11.1. E-Zorg treedt op als Verwerker voor Opdrachtgever voor het leveren van de volgende Diensten: Zorg Messenger Chat & Videobellen, Zorg Messenger Veilige Mail, Medische Berichten Service en Apolab. Voor de specifieke verwerkingen binnen deze Diensten waarbij E-Zorg optreedt als Verwerker sluiten Partijen een Verwerkersovereenkomst, waarin de specifieke verwerkingen zijn opgenomen waarvoor E-Zorg Verwerker is.
11.2. E-Zorg treedt op als zelfstandig Verwerkingsverantwoordelijke voor het leveren van de volgende Diensten: E-Zorg verbindingen, E-Zorg Access en Remote Access. Voor Zorg Messenger is E-Zorg tevens zelfstandig Verwerkingsverantwoordelijke, voor zover het platform van Zorg Messenger wordt gebruikt door Betrokkene. E-Zorg slaat uitsluitend berichten op ten behoeve van Betrokkene op het platform indien Betrokkene daarvoor vooraf expliciet toestemming heeft gegeven aan E-Zorg.
11.3. Opdrachtgever erkent dat E-Zorg in het kader van de Dienst Zorg Messenger optreedt als zelfstandig Verwerkingsverantwoordelijke voor zover dat onbetaalde Zorg Messenger accounts (van Betrokkenen) betreft en gaat akkoord met de procedure voor het verwijderen van onbetaalde accounts in overeenstemming met de procedure en bewaartermijn voor niet geactiveerde accounts en wel geactiveerde inactieve accounts.
11.4. Opdrachtgever is wat betreft de Dienst Zorg Messenger verantwoordelijk voor het vragen van geldige toestemming aan Betrokkene voor het verstrekken van de persoonsgegevens van Betrokkene voor het aanvragen van het onbetaald Zorg Messenger account. Opdrachtgever garandeert dat deze toestemming voldoet aan de vereisten van toestemming uit de AVG. Opdrachtgever verstrekt na de verkregen toestemming het e-mailadres en de naam van Betrokkene in het kader van de aanvraag van het onbetaald Zorg Messenger Account.
11.5. Opdrachtgever erkent wat betreft de Dienst Zorg Messenger dat indien de Overeenkomst eindigt, eventuele persoonsgegevens in onbetaalde Zorg Messenger accounts niet verwijderd zullen worden, tenzij de Betrokkene dit account opzegt of verwijdert.
11.6.  Wat betreft de Dienst Zorg Messenger, kan de Betrokkene de AVG-rechten wat betreft de verwerking van persoonsgegevens op het platform achter het onbetaald Zorg Messenger account conform het privacy statement van E-Zorg inroepen bij E-Zorg. Betrokkene kan de AVG-rechten die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens op het platform achter het account van Opdrachtgever inroepen bij Opdrachtgever.

Artikel 12. Onderhoud en Storingen

12.1. De Dienst wordt onderhouden door of vanwege E-Zorg. Ten behoeve van onderhoud kan E-Zorg tijdelijk (een deel van) de Dienst buiten gebruik stellen.
12.2. Indien er een Storing optreedt in het functioneren van de Dienst dient de Storing door of namens Opdrachtgever zo spoedig mogelijk aan E-Zorg te worden gemeld.
12.3. Opdrachtgever dient, indien dit voor een storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek.
12.4. De Opdrachtgever dient toegang aan de medewerkers van E-Zorg tot de Locaties te verlenen waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden dan wel waar de Diensten geleverd moeten worden.
12.5. De kosten voor het storingsonderzoek en de storingsopheffing komen voor rekening van E-Zorg, tenzij de Storing ontstaan is door een handelen of nalaten in strijd met de Voorwaarden of de Storing is ontstaan door niet goed functionerende Randapparatuur of de aanwezigheid van andere apparatuur die van invloed is op de Dienst van E-Zorg. De voornoemde kosten komen in dit geval voor rekening van Opdrachtgever.
12.6. Indien een Storing als bedoeld in 5 zich (mede) uitstrekt tot Verbindingen van een andere Opdrachtgever van E-Zorg, is E-Zorg gerechtigd ook de daardoor veroorzaakte kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever vanaf wiens Verbinding de Storing wordt veroorzaakt, tenzij dit in redelijkheid niet aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.

Artikel 13. Buiten gebruik stellen van de Dienst

13.1. E-Zorg behoudt zich het recht voor om haar Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen indien Opdrachtgever een verplichting jegens E-Zorg niet nakomt. De verplichting tot betaling, zoals bedoeld in Artikel 7, blijft gedurende de tijd van de buitengebruikstelling bestaan. Indien geen acute noodzaak bestaat om de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, een en ander door E-Zorg te bepalen, zal E-Zorg Opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen en een termijn vaststellen waarbinnen alsnog aan de verplichting voldaan moet worden. Indien Opdrachtgever binnen de gestelde termijn niet adequaat gevolg geeft aan de ingebrekestelling, een en ander door E-Zorg te bepalen, zal E-Zorg alsnog de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik stellen.
13.2. E-Zorg is bevoegd tot buitengebruikstelling over te gaan zonder ingebrekestelling of mededeling indien Opdrachtgever in strijd handelt met Artikel 10, of Opdrachtgever anderszins dusdanig de belangen van E-Zorg schaadt dat van E-Zorg niet verwacht kan worden dat de Dienst in gebruik wordt gehouden. E-Zorg informeert Opdrachtgever alsdan over de reden van de buitengebruikstelling.
13.3. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen de door E-Zorg gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Voor de indienststelling kan E-Zorg een bedrag aan heraansluitingskosten in rekening brengen.

Artikel 14. Informatieverstrekking

14.1. Opdrachtgever zal aan E-Zorg desgevraagd de gegevens verschaffen die E-Zorg nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van de Dienst, waaronder begrepen informatie omtrent aangesloten of aan te sluiten Randapparatuur.
14.2. Opdrachtgever dient alle mededelingen en kennisgevingen in het kader van een Overeenkomst te zenden naar het adres van de daarvoor aangewezen persoon of afdeling binnen E-Zorg.

Artikel 15. Eigendom en bescherming van de Voorzieningen van E-Zorg

15.1. Een Overeenkomst strekt niet tot enige eigendomsoverdracht van Voorzieningen waarmee de Dienst tot stand wordt gebracht. Evenmin strekt een Overeenkomst tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst door E-Zorg worden gebruikt, zoals ten aanzien van ter beschikking gestelde Programmatuur en bij de Dienst behorende gebruikersdocumentatie.
15.2. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om Programmatuur en bij de Dienst behorende gebruikersdocumentatie voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken voor zover noodzakelijk om van de Dienst gebruik te kunnen maken.
15.3. E-Zorg spant zich maximaal in om te waarborgen dat het gebruik door de Opdrachtgever van de ter beschikking gestelde Voorzieningen, Programmatuur en gebruikersdocumentatie geen inbreuk maken op de intellectuele of andere eigendomsrechten van Derden.
15.4. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de Voorzieningen op een overeengekomen Locatie zorgvuldig worden behandeld.
15.5. Indien Derden met betrekking tot de Voorzieningen op een overeengekomen Locatie rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zoals inbeslagneming, dient Opdrachtgever hen terstond van de rechten van E-Zorg op de hoogte te stellen. Opdrachtgever dient E-Zorg daarvan direct op de hoogte te stellen.
15.6. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat voor de Voorzieningen op een overeengekomen Locatie een plaats beschikbaar is die droog en trillingsvrij is en bescherming biedt tegen schadelijke invloeden.
15.7. Opdrachtgever is niet gerechtigd zelf wijzigingen in de Dienst dan wel de Voorzieningen aan te brengen of deze te verplaatsen dan wel deze door anderen dan E-Zorg te laten aanbrengen of te verplaatsen, behoudens met schriftelijke instemming van E-Zorg.
15.8. Opdrachtgever zal de op de Voorzieningen aangebrachte typenummers, serienummers, logo’s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten.
15.9. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van de Dienst dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.

Artikel 16. Overmacht

16.1. Indien E-Zorg door Overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten voor de duur van de Overmacht of een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden.
16.2. Onder Overmacht wordt ten dezen in ieder geval verstaan: werkstaking, uitval van werknemers door epidemieën of pandemieën of ziekte die een belangrijk deel van het personeel van E-Zorg treft zodanig dat van E-Zorg niet in redelijkheid verlangd mag worden dat E-Zorg de Dienst voortzet, bedrijfsbezetting, blokkades, brand, ontploffing, oorlog, oproer, daden van terrorisme, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, overheidsmaatregelen waardoor levering in strijd is met een wettelijke verplichting, blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of aardbeving.
16.3. E-Zorg zal indien zij zich op Overmacht beroept, de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk inlichten indien mogelijk onder overlegging van de nodige bewijsstukken.
16.4. Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmachtssituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
16.5. Het beroep op Overmacht van E-Zorg laat onverlet de verplichting van E-Zorg te zoeken naar alternatieven teneinde de prestatie alsnog te leveren en om de schade ten gevolge van de Overmacht zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 17. Aansprakelijkheid van E-Zorg

17.1. E-Zorg is in het kader van de totstandkoming van een Overeenkomst niet verder aansprakelijk dan met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
17.2. Behoudens opzet en grove schuld is E-Zorg uitsluitend aansprakelijk voor schade die door een haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan in de navolgende gevallen en tot ten hoogste de daarbij aangegeven bedragen:

a. indien het schade betreft als gevolg van dood of lichamelijk letsel, tot ten hoogste een bedrag van € 125.000,– per gebeurtenis;
b. indien het schade betreft als gevolg van een handelen in strijd met de artikelen 273c, 273d en/of 273e van het Wetboek van Strafrecht, tot ten hoogste een bedrag van € 125.000,– per gebeurtenis;
c. indien het schade betreft als gevolg van beschadiging van zaken van Opdrachtgever die is ontstaan bij werkzaamheden die verband houden met het uitvoeren van de Overeenkomst, tot ten hoogste € 50.000,– per gebeurtenis;
d. indien het schade betreft als gevolg van een door E-Zorg buiten gebruikstelling van de Dienst als bedoeld in Artikel 13 zonder dat Opdrachtgever tekortgeschoten is in enige verplichting daaruit, tot ten hoogste € 250,– per benadeelde, met een maximum van € 100.000,– per gebeurtenis;
e. indien het schade betreft als gevolg van andere administratieve fouten dan bedoeld onder d., tot ten hoogste € 250,– per benadeelde, met een maximum van € 100.000,– per gebeurtenis;
f. indien het aantoonbare redelijke kosten betreft ter voorkoming of beperking van schade met een maximum van € 25.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

17.3. Tekortkomingen van andere aanbieders van Infrastructuur en telecommunicatiediensten waarmee de Infrastructuur van E-Zorg is verbonden, zijn niet aan E-Zorg toerekenbaar.
17.4. Indien ten gevolge van een gebeurtenis als bedoeld in Artikel 2 meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.
17.5.  Schade als genoemd in Artikel 17.2 onder c dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan schriftelijk aan E-Zorg te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van E-Zorg is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 18. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

18.1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is ontstaan. Onder deze schade valt mede schade als gevolg van tenietgaan, verlies, diefstal of beschadiging van Voorzieningen op de overeengekomen Locatie, indien het ontstaan van deze schade aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.
18.2. Opdrachtgever is uitsluitend aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade van E-Zorg indien die schade met opzet of roekeloos of met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door Opdrachtgever is veroorzaakt.
18.3. Opdrachtgever vrijwaart E-Zorg tegen aanspraken van Derden op vergoeding van schade die deze Derden op enigerlei wijze op E-Zorg zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door Opdrachtgever van de Dienst van E-Zorg is gemaakt, in het bijzonder voor wat betreft de inhoud van door hem over de Dienst verzonden informatie.
18.4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade (waaronder mede begrepen boetes van toezichthoudende autoriteiten en claims van Betrokkene(n)) als gevolg van een schending van haar verplichting in artikel 4 van deze Voorwaarden.

Artikel 19. Beëindiging

19.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt de Overeenkomst tussen E-Zorg en Opdrachtgever voor de looptijd van drie jaar. Elk der Partijen kan de Overeenkomst tegen het verstrijken van de looptijd schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
19.2. Indien een Overeenkomst niet, dan wel niet tijdig wordt opgezegd, wordt de Overeenkomst voortgezet met een looptijd van één jaar.
19.3. Bij beëindiging van de Overeenkomst, wordt het account na afloop van de looptijd automatisch verwijderd. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van een back-up voor het einde van de looptijd om de data die hij wenst te behouden op eigen systemen op te slaan. E-Zorg kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor verlies of vernietiging van data na verloop van de looptijd.
19.4. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever per onmiddellijk in verzuim en is E-Zorg gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

a. de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
c. één en ander onverminderd de andere rechten van E-Zorg en zonder dat E-Zorg tot enige schadevergoeding is gehouden.

19.5. Ingeval een Overeenkomst wordt beëindigd door middel van ontbinding, zoals neergelegd in Artikel 4 onder b, zal Opdrachtgever het gehele in een Overeenkomst begrote bedrag ineens verschuldigd zijn.
19.6. In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met Opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij E-Zorg Opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval E-Zorg zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

a. de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
b. en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
c. één en ander onverminderd de andere rechten van E-Zorg en zonder dat E-Zorg tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 20. Afwikkeling Overeenkomst

20.1. In alle gevallen, waarin de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en E-Zorg eindigt, ingevolge enige bepaling van de Voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven de Voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de Overeenkomst noodzakelijk is.
20.2. Beëindiging en ontbinding laat onverlet verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het bepaalde met betrekking tot vrijwaring, intellectuele eigendomsrechten, betalingsverplichtingen zijdens Opdrachtgever, geheimhouding, toepasselijk recht en geschillenbeslechting.
20.3. Geen der Partijen mag tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging van de Overeenkomst personen die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen dan na goedkeuring van de wederpartij.

Artikel 21. Geheimhouding

21.1. Beide Partijen verplichten zich om informatie, die hen over en weer ter kennis komt in verband met de uitvoering van een Overeenkomst en die als vertrouwelijk of geheim is aangemerkt, daaronder begrepen informatie omtrent de inhoud of het gebruik van de door E-Zorg verstrekte documentatie of andere materialen, zowel tijdens als gedurende een termijn van één jaar na afloop van de Overeenkomst geheim te houden en niet ten eigen bate aan te wenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 22. Volledige Overeenkomst

22.1. Een Overeenkomst, inclusief de Voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en gedragingen van Partijen.

Artikel 23. Overdacht

23.1. De tussen E-Zorg en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan Derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever en E-Zorg.

Artikel 24. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

24.1. Op de Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
24.2. Opdrachtgever dient zich ingeval van klachten of geschillen met betrekking tot een Overeenkomst in eerste instantie te wenden tot E-Zorg. E-Zorg zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren, tenzij een onderzoek nodig is dat niet binnen deze termijn kan worden afgerond of dit anderszins redelijkerwijs niet mogelijk is.
24.3. Partijen kunnen gezamenlijk geschillen voorleggen aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), gevestigd te Heemstede. Indien één der Partijen dat niet wenselijk acht, zal de bevoegde rechter te Rotterdam kennisnemen van het geschil.

Artikel 25. Onbetaald Zorg Messenger account: Overeenkomst tussen E-Zorg en Betrokkene(n)

25.1. Artikel 3, Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11 onder 3 en 11.6, Artikel 16, en Artikel 24 onder 24.1 en 24.2 zijn overeenkomstig van toepassing op de onbetaalde Zorg Messenger accounts. Iedere vermelding van Opdrachtgever moet gelezen worden als een verwijzing naar Betrokkene.
25.2. Een onbetaald Zorg Messenger account is bedoeld voor communicatie tussen de Betrokkene en de Opdrachtgever die niet spoedeisend van aard is en waarbij er niet binnen 72 uur een reactie vereist is. In geval van nood of een spoedeisende situatie, moet de Betrokkene telefonisch contact opnemen met de Opdrachtgever, of bellen met het noodnummer 112.
25.3. Acceptatie van de Overeenkomst van het onbetaald Zorg Messenger account tussen E-Zorg en Betrokkene komt tot stand bij inschrijving op, en acceptatie van deze Voorwaarden op het platform van E-Zorg.
25.4. Inschrijving kan alleen geschieden op uitnodiging van Opdrachtgever. Het is mogelijk het onbetaald Zorg Messenger account van Betrokkene te gebruiken voor verschillende Opdrachtgevers. Indien Betrokkene niet wenst gebruik te maken van het onbetaald Zorg Messenger account, dient Betrokkene de uitnodiging te weigeren in de uitnodiging. Opdrachtgever wordt hierop geïnformeerd over de weigering van het onbetaald Zorg Messenger account en alle bij E-Zorg bekende persoonsgegevens van Betrokkene zullen automatisch verwijderd worden.
25.5. Betrokkene kan eventuele wijzigingen in persoonsgegevens doorvoeren via het Zorg Messenger Portaal van Betrokkene.
25.6. Betrokkene kan te allen tijde het onbetaald Zorg Messenger account opzeggen/beëindigen. Dit kan in het Zorg Messenger Portaal van Betrokkene. Alle persoonsgegevens van Betrokkene zullen na opzegging/beëindiging verwijderd worden.
25.7.  Met betrekking tot de aansprakelijkheid van E-Zorg voor schade, geleden door een Betrokkene met een onbetaald Zorg Messenger account, is Artikel 17 overeenkomstig van toepassing, waarbij iedere vermelding van Opdrachtgever gelezen moet worden als een verwijzing naar Betrokkene, met dien verstande, dat in schadegevallen zoals genoemd in Artikel 17.2 sub d. en e., de maximale schadevergoeding per Betrokkene € 250,- per gebeurtenis bedraagt.